Denna policy förklarar hur Bright Change AB (Org nr 559200-7016), hädanefter ”Brightchange” eller ”vi”, behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss. Personuppgifterna som samlas in på vår hemsida behandlas för att vi, genom marknadskommunikation och på andra sätt, vill ge dig en bättre webupplevelse men framför allt för att hålla dig uppdaterad om Bright Change.

Insamling av uppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss för att du, eller det företag du företräder, intresserar dig av våra konsulttjänster kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter för att möjliggöra den inledande dialogen.

Den lagliga grunden för insamling av dina personuppgifter både i samband med nyhetsbrevet, eventanmälningar och intresse för våra konsulttjänster är vårt ”berättigade intresse”.

Radering av dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som vi har ett syfte med att behandla dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Enligt gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter avseende Brightchanges behandling av dina personuppgifter. Dessa redogör vi för nedan.

  • Rätt till tillgång, eller ett så kallat registerutdrag, innehållande vilken information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig
  • Rätt till rättelse av dina uppgifter om du t.ex. anser att uppgifter måste korrigeras för att de är felaktiga
  • Rätt till radering av dina uppgifter
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Rätt att göra invändningar

För att utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig att kontakta hello@brightchange.se. Dessutom har du alltid rätt att lämna klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen.

Hur Brightchange skyddar dina personuppgifter

Brightchange vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte går förlorade, förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem.

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES.